Aktivitetscentret

Her kan du se, hvad vi tilbyder i Aktivitetscentret.

Aktivitetscentret er et dagtilbud for brugere, der bor hjemme eller på Bytoften, og som er 18-60 år og har en fysisk funktionsevnenedsættelse.

Vi har 50 fuldtidspladser efter Serviceloven § 104.

Adressen er Bytoften 75,  7400 Herning.

Ydelser

Vi inddrager borgerne i planlægning af aktiviteterne. 

Vi holder samtaler om trivsel 1-2 gange om året. 

Brugerrådet har plads som observatør i bestyrelsen for det selvejende Bytoften Bo- og Aktivitetscenter.

Valg til rådene foregår på demokratisk vis.

Det er Brugerrådets hovedopgave

 • at være kontaktled mellem brugere af aktivitetcentret og centrets ledelse/personale
 • at arbejde for et godt aktivitetscenter-miljø
 • at fremme brugernes medindflydelse
 • at formidle brugernes forslag til ledelsen/personalet

Brugerrådet holder møde en gang i kvartalet. 

Vi har fokus på, at der er overensstemmelse mellem borgerens ønsker og bestillingen. 


Aktivitetscentrets kerneopgaver og mål er:
 • At være netværksskabende i et struktureret og trygt miljø og herigennem øge sociale kompetencer.
 • At tilbyde meningsfulde aktiviteter for den enkelte borger for at styrke borgerens funktioner og kompensations muligheder.
 • At have en vedligeholdende og udviklende virkning på den enkelte borgers funktionsniveau og færdigheder.
 • At have fokus på den enkelte borgers forståelse af egen situation og derigennem give mulighed for bedre livskvalitet og trivsel.  

Strukturen i Aktivitetscentret tilgodeser at borgerne har forskellige behov for aktivitet, støtte og omsorg.

Vi lægger vægt på, at aktiviteterne foregår i samvær med andre. Den gode stemning i et trygt miljø er grundlaget i alle aktiviteter.

Aktiviteterne foregår i tre teams. De tre teams er som udgangspunkt afstemt efter borgernes funktionsniveau, behov og interesser.


I Aktivitetscenteret har vi:

 • fire store og lyse grupperum
 • et værksted i kælderen
 • en butik med dagligvarer
 • et sanserum
 • et hvilerum
 • tre handicapvenlige toiletter

Aktivitetscentret er et netværksskabende miljø hvor der tilbydes meningsfulde aktiviteter. Aktiviteterne er vedligeholdende og udviklende i forhold til den enkeltes aktivitetsniveau. Målet er at borgeren fastholder og/eller udvikler sit funktionsniveau, fysisk og kognitivt, samt oplever en øget livskvalitet.

I ydelsen kan indgå følgende elementer:

 • Støtte til strukturering af hverdagen i aktivitetstiden
 • Støtte til deltagelse i / udførelse af aktiviteten
 • Støtte til at kommunikere
 • Støtte til indsigt i og erkendelse af egen livssituation
 • Støtte i forhold til at indgå i sociale relationer i Aktivitetscenteret
 • Hjælp til lettere personlig pleje i aktivitetstiden f.eks. støtte / hjælp til toiletbesøg.

Konkrete aktivitetstilbud er produktion, læsning, temaarbejde, musik, husavis, kreativitet, idræt og udeliv, spil med mere.


Følgende indgår ikke i ydelsen:

 • Hjælpemidler
 • Særlige plejebehov samt personlig pleje
 • Ferieture samt ledsagelse og personlig hjælp til diverse arrangementer
 • Middagshjælp og -hvil, hvis man er bevilget halve dage i Aktivitetscentret
 • Fysioterapi
 • Hjælp til økonomi og post 
 • Ledsageordning i henhold til SEL § 97
 • Respiratorisk overvågning

 


Kontaktinfo

Hanne Stier
Tlf.: 20272355
Mobil: 20272355
Send e-mail til kobss@herning.dk

Karin Kjær Juhl
koordinator
Tlf.: 29101748
Mobil: 29101748
Send e-mail til kobkj@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.