Faglige tilgange og metoder

På Bytoften beskæftiger vi forskellige faggrupper. Alle medarbejdere arbejder for at levere den bedste tværfaglige støtte, til de mennesker, der bor her.

Kendetegnende for Bytoften er, at vi i alle afdelinger arbejder med et rehabiliterende afsæt.

Med et rehabiliterende afsæt mener vi, at vi tager udgangspunkter i borgerens ønsker og behov. De ting vi sætter i gang, og de mål vi stiller op, er i videst mulige omfang lavet i samarbejde med borgeren, de pårørende og de fagfolk, der er omkring borgeren. 

Det tværfaglige samarbejde har vi organiseret som et multidisciplinært teamsamarbejde, hvor alle i teamet arbejder mod et fælles mål i et tæt koordineret samarbejde. Hvert teammedlem anvender egen faglige ekspertise med henblik på at støtte borgeren i at nå de opstillede mål.

Der er tilgange og metoder, som alle medarbejdere på Bytoften skal have kendskab til og kunne anvende. Andre metoder og tilgange skal man blot have kendskab til, og vide at det er noget andre kolleger varetager.

De mere fagspecifikke metoder og tilgange er beskrevet under de enkelte faggrupper.

Ergoterapi på Bytoften

Vi har ergoterapeuter ansat i alle afdelinger på Bytoften. Læs mere her om behandlinger og måleredskaber 

Luk alle
Åben alle

Talking mats

Når det vurderes relevant, anvender vi Talking Mats for at støtte kommunikationen under et COPM-interview. Talking Mats er et visuelt støttesystem, der sikrer at borgeren med nedsatte kommunikationsfærdigheder kan involveres i interviewet ved at pege/gestikulere vha. billeder.

Evaluation of Social Interaktion ESI

ESI står for Evaluation of Social Interaktion.

Redskabet er et standardiseret, observations- og kriterieredskab, som undersøger kvaliteten af en persons sociale færdigheder i sociale sammenhænge.

Vi bruger redskabet til vurdering af hvordan personer begår sig i sociale sammenhænge. Observationerne foregår altid i kendte rammer og omgivelser. 

Resultatet sammenlignes med de kriterier, som der kræves for den enkelte person i forhold til vedkommendes alder.

På Bytoften er ergoterapeuten kalibreret og uddannet til at bruge ESI som redskab.

COPM

COPM er et standardiseret redskab til måling af beboerens egen opfattelse af aktiviteters udførelse og ændringer i aktivitetsudførelsen over tid.

ADL Taxonomi

ADL-Taxonomien er et dokumentationsredskab til at beskrive aktivitetsformåen inden for en række hverdagsaktiviteter. Udgangspunktet er den enkeltes vaner, roller og behov.

FOTT

F.O.T.T. står for - Facio Oral Tract Therapy. F.O.T.T. og er en struktureret undersøgelses- og behandlingsmetode, der omhandler synkefunktionen og de bagvedliggende grunde for synkeproblemerne.

Nedsat spise- og synkefunktion, også kaldet dysfagi, vurderes med F.O.T.T undersøgelse med hensyn til blandt andet tungens bevægelser, tyggefunktion, ansigts og mundmuskulaturen, synkefunktion. Der vurderes derfor også omkring hvilken konsistens mad og drikke må have, i forhold til beboerens behov og ressourcer.

AMPS

AMPS er et standardiseret, ergoterapeutisk undersøgelsesredskab, vi bruger til at vurdere kvaliteten af en personens evne til at udføre dagligdagsaktiviteter.

Formålet med AMPS er, at observere og afdække beboerens evne til at udføre velkendte aktiviteter, målrette den ergoterapeutiske intervention og afdække hvorvidt personen har behov for hjælp til at udføre aktiviteterne

 

Vi bruger AMPS undersøgelse, hvor vi vurderer, at der er brug for at belyse en aktivitets problematik, som ønskes ændret eller bare belyst. 

Den/de kalibrerede AMPS testere på Bytoften står til rådighed for alle afdelinger.

Resultaterne formidles med en grafisk rapport.

CPPF

CPPF er en ergoterapeutisk arbejdsprocesmodel, der støtter det forløb borgeren og ergoterapeuten gennemgår under indsatsen. Modellen er inddelt i delprocesser, og den vigtige kerne er klientcentrering/brugerinddragelse. Ved at arbejde ud fra modellen, er vi opmærksomme på hvor i forløbet, vi skal tage beslutninger med udgangspunkt i borgerens udvikling, og hvordan vi bedst tilpasser indsatsen efter den enkelte borgers behov på det gældende tidspunkt.

Modellen er dynamisk og fleksibel, idet der kan springes fra delproces til delproces alt efter borgerens udvikling og behov.

Fysioterapi på Bytoften

Læs mere her om behandlinger

I den fysioterapeutiske rehabilitering tilbyder vi træning på et specialiseret niveau.

Formålet med rehabiliteringen er at afdække de fysiske udfordringer ved en række relevante test. Ligeledes er der fokus på at udvikle fysiske samt kognitive færdigheder, for at opnå så høj selvstændighed som muligt.

Selve træningen foregår, hvor det er mest relevant for den enkelte beboer. Det kan være i fysioterapien, i den enkeltes lejlighed, fællesområder eller udendørs.

Træningen vil være tilrettelagt på baggrund af evidensbaserede metoder eller bedste praksis.

Luk alle
Åben alle

Bocenter

Bocenteret består af to afdelinger fordelt på 4 etager. I bocenteret er der ansat to fysioterapeuter som ved hjælp af relevante test og undersøgelser, vurderer indsatsen hos den enkelte beboer. Denne vil være af vedligeholdende karakter.

Træningen kan foregå individuelt eller på hold og foregår, hvor det er mest relevant for den enkelte beboere. Det kan bl.a. være i fysioterapien, i den enkelte beboers lejlighed eller udendørs.

Bobath

Konceptet Bobath er en problemløsende tilgang, hvor man er vurderer og behandler personer, der efter en skade på hjernen har forstyrrelser i bevægeapparatet og en nedsat evne til at opretholde kroppens tyngde.

Med en faciliterende (hands-on) tilgang er målet at fremme de naturlige bevægemønstre, for at give den enkelte beboer bedst mulige forudsætninger i vedkommendes færden.

GTIT

Guidet Taktil interaktionsterapi, også kaldt Affolter modellen, er en tilgang, som er rettet mod personer hvor læringsforudsætningerne er ændret pga. en skade på hjernen. Tilgangen medvirker til at optimere den enkeltes mulighed og evne til at indhente, sortere og bearbejde information fra omgivelserne i en given situation.

Neurodynamik

Målet med neurodynamik er at stimulere nervernes mobilitet, forbedre cirkulationen og normalisere den overaktive spændingstilstand. Ligeledes kan neurodynamik behandling dæmpe spasticitet.

Kontrakturprofylakse

Til de beboere, som ikke er i stand til at udføre aktiv træning, tilbydes kontrakturprofylakse i form af passiv bevægelse af relevante led. Formålet er at vedligeholde eller øge ledbevægeligheden i et led. Dette gøres for at forbedre forudsætningerne for en given aktivitet og øge livskvaliteten.

Lungefysioterapi

Vi tilbyder hjælp til behandling med hjemme-CPAP, PEP-masker og PEP-fløjter, som er ordineret af en læge. Behandlingerne kan også være lejringer. Behandlingerne tilsigter at træne åndedrætsmusklerne, samt forebygge ophobning af slim og lungeinfektion. 

Yderligere tiltag

Af yderligere tiltag kan nævnes:

  • Indledende fysioterapeutiske undersøgelser

  • Funktionel træning

  • Lejringer

  • Tilpasning af siddestilling i kørestol

  • Manuel behandling

  • Fysisk træning med kombination af kognitive elementer.

  • NMES - (neuromuskulær elektrisk stimulering)

Måleredskaber i fysioterapien 

Luk alle
Åben alle

Rejse-sætte-sig test

Bidrager til at vurdere muskelstyrken i benene. Fortæller ligeledes noget om den funktionelle balance. Der er også et konditionelt element i testen.

Box N' Blocks test

Vurderer arbejdstempoet i rask og ikke rask arm. Desuden iagttages kvaliteten i udførelsen.

m-FRT

(Modified Functional Reach Test)

Vurderer den funktionelle truncus stabilitet.

TRIStest

Trunk impairment Scale (TRIS)

Vurderer truncus funktionen. Måler på statisk-, dynamisk- og koordination niveau.

Mini BEST test

Vurderingen af dynamisk og statisk balance.

Bergs balanceskala

Tester den funktionelle balance.

10 meter gangtest

Måler hvor hurtig man går 10 meter i sit normale gangmønster. Vejdiktoratet oplyser at man skal kunne gå 1,5 meter/sekundet for at kunne passere et fodgængerfelt med grønt lys.

6 minutters gangtest

Vurderer kredsløbsfunktionen og gang udholdenheden.

Modified Asworth Scale

Bruges til at undersøge og angive graden af spasticitet i ekstremiteterne.

Konditionstest

Der anvendes følgende cykeltest:

  • 1-punkt cykeltest
  • 2- punkt cykeltest
  • Watt maks cykeltest

Måler og vurderer kondital og iltoptagelse.

Pædagogik på Bytoften

Her kan du læse om nogle af de pædagogiske metoder og tilgange, vi bruger her på Bytoften.

Luk alle
Åben alle

Neuropædagogik

Neuropædagogik er et sammensat ord.

Neuro betyder viden om hjernen.  Neurologi er videnskaben om nervesystemet og dets sygdomme. Neuropsykologi er videnskaben om, hvordan adfærd og følelsesliv blandt andet har baggrund i hjernens strukturer og processer. Kognition er de funktioner, der har med tænkning og erkendelse at gøre.

Pædagogik er at "føre" et menneske fra ét sted til et andet. Man "vil noget" med mennesket.

Vi sætter vores beboere behov, udvikling og velfærd i centrum. Vi har respekt for det enkelte menneskes værdier.

Vores brug af neuropædagogik bevirker, at beboernes funktionsniveau og kompetencer øges. Vi vægter beboerenes selvstændighed og sociale kompetencer højt. Vi møder hinanden, som de mennesker vi er. 

KRAP

KRAP er kognitiv ressourcefokuseret anerkendende pædagogik.

Her på Bytoften afspejler vores pædagogiske tilgang, vores kommunikation og relationen til det enkelte menneske en KRAP'sk tankegang. Vi har fokus på ressourcer og anerkendelse.

Vi forsøger at forstå, hvad der er på spil i det menneske, vi er i samspil med. Beboeren er altid ekspert i sit eget liv.

Vi tænker om beboere, kolleger og pårørende, at de altid gør, det bedste de kan i situationen.

Alle på Bytoften bruger KRAP. KRAP er udover en måde at tænke på, også skemaer, som kan hjælpe med at skabe overblik og forståelse.

Skemaerne bruger vi for at skabe overblik og struktur, så beboerne oplever en struktureret hverdag.